Petak, 01 Decembar 2023
Opšti uslovi poslovanja

UVODNE ODREDBE

1. PREDMET

1.1. Opštim uslovima korištenja usluga Plusline-a (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se odnosi između privrednog društva “Kamer Commerce d.o.o.“ sa sjedištem u Sarajevu-Ilidža, Blažujski drum 14 (u daljem tekstu: Plusline), kao davatelja telekomunikacijskih usluga s jedne strane, te pravne ili fizičke osobe (u daljem tekstu: pretplatnik), kao pretplatnika usluga Plusline-a s druge strane, te su sastavljeni sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta servisa i usluga, definisanja pravila korištenja usluga, kao i zaštite pretplatnika usluga Plusline-a.
1.2. Plusline i pretplatnici su dužni pridržavati se pravila koja su definisana Opštim uslovima.
1.3. Plusline pruža slijedeće usluge na koje se odnose ovi Opšti uslovi: usluge pristupa Internetu.
1.4. Opšti uslovi korištenja usluga Plusline-a sastavni su dio pretplatničkog ugovora (u daljem tekstu: pretplatnički ugovor) koji uređuje ukupne međusobne odnose između pretplatnika i Plusline-a (u daljem tekstu: pretplatnički odnos). Pretplatnički ugovor, pored Opštih uslova, može imati i pripadajuće Aneks/e i/ili Prilog/e, koji također čine sastavni dio pretplatničkog ugovora.
1.5. Predmet ovih Opštih uslova je i sva oprema koju u sklopu pružanja usluga Plusline isporučuje i ugrađuje kod pretplatnika (u daljem tekstu: oprema).
1.6. Na sve međusobne odnose između Plusline-a i pretplatnika koji nisu definirani ovim Opštim uslovima i pretplatničkim ugovorom, kao i pripadajućim Aneksima i Prilozima, primjenjivat će se važeći propisi.

2.INTERNET USLUGA

2.1. Plusline kao mrežni operater i davatelj internet baziranih usluga pruža internet bazirane usluge svim zainteresiranim pravnim i fizičkim licima gdje pravne pretpostavke i tehnički uslovi to dozvoljavaju.
2.2. Paketi usluga namijenjeni pretplatnicima i njihove cijene dostupni su putem internet stranice www.plusline.ba i u sjedištu i prodajnim mjestima Plusline-a.
2.3. Za sve pakete namijenjene Pretplatnicima fizičkim osobama, koji omogućavaju Internet pristup, maksimalna količina saobraćaja koju je moguće generisati u dolazu ili odlazu tokom jednog obračunskog perioda je 200GB.
2.4. Plusline pretplatniku omogućava korištenje internet usluga , što podrazumjeva neometan pristup svim javno raspoloživim sadržajima i uslugama koje se nude na Internetu, osim sadržaja ili usluga čije bi korištenje zasnovalo izričitu protupravnost ili krivično djelo.
2.5. Neprihvatljim ili nedozvoljenim načinom korištenja Internet baziranih usluga smatraju se aktivnosti u koje spadaju, ali se ne ograničavaju, na sljedeće kategorije:
a) Nezakonit sadržaj -korištenje Internet baziranih usluga za prenos bilo kakvog materijala (putem e-maila, uploada i sl.) da se, namjerno ili nenamjerno, krši bilo koji primjenjivi lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon, ili bilo koje pravilo ili propis koji su doneseni na temelju istih;
b) Zloupotreba maloljetnika - korištenje Internet baziranih usluga na štetu ili pokušaj nanošenja štete maloljetnicima, kao i korištenje Internet baziranih usluga za primanje, distribuiranje, iznuđivanje ili promoviranje dječije pornografije;
c) Prijetnje - korištenje Internet baziranih usluga za prenos bilo kakvog materijala (putem e-maila, uploada i sl.) za prijetnju ili poticanje tjelesnih ozljeda ili uništavanje imovine;
d) Uznemiravanje - korištenje Internet baziranih usluga za prenos bilo kakvog materijala (putem e-maila, uploada i sl.) koji uznemirava druge osobe, pravne ili fizičke;
e) Prevara - korištenje Internet baziranih usluga za slanje lažnih ponuda za prodaju ili kupovinu proizvoda, stvari ili usluga ili unaprijeđenje i korištenje svih vrsta finansijskih prevara, kao što su, ali ne ograničeno, aktivnosti : "Piramidalna šema", "Ponzi šema", "Lančana pisma" i slično;
f) Krivotvorenje ili lažno predstavljanje - dodavanje, uklanjanje ili mijenjanje informacija u headeru IP paketa sa ciljem prevare, kao i lažno predstavljanje pomoću krivotvorenih zaglavlja ili drugih identificirajućih podataka;
g) Neistinito oglašavanje - objavljivanje ili prenošenje promotivnih i reklamnih e-mailova koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Pretplatnik se slaže da drugim pretplatnicima, pretplatnicima i ostalim pretplatnicima Interneta neće slati ili prenositi reklamne ili promotivne e-mailove bez njihovog pristanka ili traženja, te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena;
h) Neovlašteni pristup - korištenje Internet baziranih usluga Plusline-a za pristup ili pokušaj pristupa računima drugih pretplatnika, probijanje ili pokušaj probijanja sigurnosnih mjera Plusline-a ili drugih računarskih programa ili hardvera, elektronsko- komunikacijskih sistema i telekomunikacijskih sistema, bez obzira da li takva radnja rezultira gubitkom podataka ili ne;
i) Prikupljanje ličnih podataka - korištenje Internet baziranih usluga za prikupljanje, ili pokušaj prikupljanja ličnih podataka o trećim osobama, bez njihovog znanja ili pristanka;
j) Preprodaja Internet baziranih usluga - preprodaja Internet baziranih usluga bez ovlaštenja Plusline-a drugim fizičkim ili pravnim licima;
k) Aktivnosti koje izazivaju poremećaje u radu mreže - korištenje Internet baziranih usluga za bilo kakvu aktivnost koja nepovoljno utječe na sposobnost drugih pretplatnika za korištenje Internet baziranih usluga Plusline-a. To uključuje "denial of service" (DoS) napade na mrežu drugog davatelja Internet baziranih usluga ili pojedinačnog pretplatnika. Ometanje drugih pretplatnika mreže, mrežne usluge ili mrežne opreme je zabranjeno. Svaki pretplatnik je dužan osigurati da vlastita mreža bude konfigurisana na siguran način. Pretplatnik ne smije dopustiti drugim licima da koriste njegovu mrežu za ilegalne ili neprimjerene radnje, niti da mreža bude konfigurisana na takav način da trećoj osobi daje mogućnost korištenja u nezakonite svrhe;
l) Višestruke prijave - usluge Internet pristupa su namijenjene za povremeno, aktivno korištenje e-pošte, interesnih grupa, prenos datoteka, Internet chat, igre i pregledavanje World Wide Weba, te ostale srodne aktivnosti. Korisnici mogu koristiti uslugu pristupa Internetu sve dok aktivno koriste tu vezu za gore navedene aktivnosti i u lične svrhe. Korisnici ne smiju dijeliti svoj pretplatnički račun sa drugim osobama u cilju pokušaja ostvarivanja višestrukih prijava na sistem;
m) Generisanje prekomjerne količine saobraćaja - za sve Internet bazirane servise Plusline-a definisana je maksimalna količina odlaznog i dolaznog saobraćaja zbirno, iskazana u GB, koju je moguće generisati tokom jednog obračunskog perioda sa jedinstvenim ličnim računom. Ukoliko pretplatnik prekorači definisanu količinu mjesečnog prometa, to će se smatrati kršenjem ovih odredbi, te Plusline zadržava pravo da pretplatniku otkaže ugovor, umanji pristupnu brzinu,
odnosno da ponudi pretplatniku korištenje servisa koji više odgovara njegovim potrebama. Količina prometa koju je moguće generisati je objavljena na web portalu www.plusline.ba te je podložna izmjenama, uz prethodnu najavu. Aktivnosti koje mogu uzrokovati generisanje prevelike količine saobraćaja su, ali ne i ograničeno: konstantni download velikih količina podataka, intenzivno korištenje peer-to-peer aplikacija, intenzivno korištenje download servisa, preprodaja Internet pristupa drugim osobama i slično;
n) Preusmjeravanje Internet saobraćaja - korištenje Internet baziranih usluga za preusmjeravanje saobraćaja ka nepoznatim trećim licima ili kao izvor za generisanje napada, ubacivanje malicioznog koda, ili drugih usluga slanjem prometa ka nepoznatim trećim osobama.

2.6. Plusline može poduzeti jednu ili više od sljedećih mjera kao odgovor na neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje Internet baziranih usluga:

  • Izdavanje upozorenja: pismeno ili usmeno;
  • Obustava pružanja Internet baziranih usluga na određeno vrijeme dok se ispitaju neprihvatljive ili nedozvoljene radnje;
  • Umanjivanje funkcionalnosti usluge;
  • Ukidanje pretplatničkog računa;
  • Podnošenje prijave kod nadležnih institucija za navedeni prekršaj i / ili pokretanje postupka za naplatu štete, ako je ista nastala neprihvatljivim ili nedozvoljenim korištenjem.

2.7. Plusline će omogućiti pretplatniku po razumnoj cijeni koja ne prelazi uobičajenu cijenu jedne personalizirane email adrese u međunarodnoj ponudi, korištenje email adrese koja ne ovisi od bilo kog drugog paketa usluga za koje Pretplatnik i Plusline imaju zasnovan pretplatnički odnos.

2.8. Pretplatnik koji je sa Plusline-om zaključio pretplatnički ugovor o korištenju neke od internet usluga, ima pravo da u slučaju raskida pretplatničkog ugovora nastavi korištenje e-mail adrese koju je po osnovu raskinutog ugovora dobio, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

PRETPLATNIČKI ODNOS
3. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

3.1. Pretplatnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je s Plusline-om sklopila Pretplatnički ugovor i time uspostavila Pretplatnički odnos.
3.2. Prilikom zasnivanja Pretplatničkog odnosa Pretplatnik će predočiti svoje identifikacijske isprave, koje Plusline može smatrati potrebnim radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, te dati neophodne podatke čiju tačnost garantira Pretplatnik.
3.3. Pretplatnik potpisom Pretplatničkog ugovora daje svoju izričitu saglasnost Pluslineu da može koristiti i upisivati njegove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, a radi nesmetanog pružanja Usluge, obračuna i naplate, rješavanja eventualnih kvarova i reklamacija na pružene Usluge, provjere kvalitete pružene Usluge, u promotivno-marketinške i prodajne svrhe, za nuđenje novih usluga,zakonitog prikupljanja podataka o ostvarenim telekomunikacijama, sastavljanje referentnih lista i slično.
3.4. Plusline će sve osobne, poslovne i druge podatke do kojih dođe zasnivanjem i trajanjem pretplatničkog odnosa koristiti i čuvati u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a koji uređuju pitanje zaštite i tajnosti osobnih podataka i čuvanja poslovne tajne.
3.5. Pretplatnik je dužan u pisanom obliku odmah obavjestiti Plusline o svim promjenama osobnih ili drugih podataka navedenih u Pretplatničkom ugovoru, a najkasnije petnaest (15) dana od dana nastanka promjene. Ukoliko propusti navedeno, Plusline ne odgovara za eventualno nastale posljedice po Pretplatnika.
3.6. Potpisivanjem Pretplatničkog ugovora Pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa njegovim odredbama, kao i odredbama pripadajućih Aneksa, Priloga i Opštih uslova.
3.7. Primjerak Pretplatničkog ugovora, Opštih uslova i Cjenovnik dostupni su Pretplatniku u sjedištu Plusline-a na adresi Blažujski drum 14, Sarajevo, na prodajnim mjestima Plusline-a u Sarajevu i putem zvanične internet stranice Plusline-a www.plusline.ba.
3.8. Prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora počinju teći od trenutka potpisa ugovora, a to je posljednji datum kad je ugovor potpisan, ukoliko obje ugovorne strane nisu istovremeno potpisale Pretplatnički ugovor, dok pravo naplate počinje teći od trenutka uspostave Usluge na koju se odnosi Pretplatnički ugovor. Plusline u pretplatničkom ugovoru definiše garantovano vrijeme uspostave usluge, a koje, ako se ispunjavaju svi tehnički i drugi uvjeti, nije duže od sedam (7) radnih dana, računajući od dana primitka zahtjeva Pretplatnika za uspostavu usluge.
3.9. Plusline zadržava pravo da odbije zaključenje Pretplatničkog ugovora, posebno, ali ne isključivo, iz slijedećih razloga: ako nisu ispunjeni potrebni tehnički uslovi u skladu sa pravilima struke i opšteprihvaćenim standardima; ako je Plusline već raskinuo Pretplatnički odnos s tim Pretplatnikom zbog povreda ugovornih obaveza od strane Pretplatnika; ako je Pretplatnik maloljetna fizička osoba; ako je protiv Pretplatnika pravne osobe otvoren stečajni ili postupak likvidacije; ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža Plusline ili ako omogućava zloupotrebu Usluga od strane trećih osoba i slično.

4. OPREMA

4.1. Oprema koju Plusline prilikom uspostave usluge može ustupiti Pretplatniku na korištenje u vlasništvu je Plusline-a i njeno održavanje je u nadležnosti Plusline-a za vrijeme trajanja Pretplatničkog ugovora. Pretplatnik je dužan opremu koju je dobio na korištenje, čuvati i koristiti u skladu sa uputama, te s pažnjom dobrog domaćina.
4.2. Ukoliko dođe do otuđenja ili oštećenja uzrokovanih neprimjerenim korištenjem opreme, Pretplatnik se obavezuje Pluslineu nadoknaditi nastalu štetu.
4.3. U slučaju prestanka Pretplatničkog ugovora, iz bilo kojeg razloga, Pretplatnik je dužan Pluslineu vratiti opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju.
4.4. U slučaju da se prilikom vraćanja opreme na istoj uoči šteta, Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost opreme.
4.5. Pretplatnik je obvezan osigurati odgovarajuće uslove za smještaj Opreme, te adekvatno napajanje električnom energijom u skladu sa važećim standardima u Bosni i Hercegovini . Troškove električne energije potrebne za napajanje Opreme u potpunosti plaća Pretplatnik.
4.6. Predstavnik Plusline-a, koji vrši priključenje Opreme, izvršit će pregled neophodnih uslova za smještaj iste, kao i provjeru adekvatnosti napajanja električnom energijom.
4.7. Smatra se da je Oprema ustupljena na korištenje Pretplatniku u ispravnom i funkcionalnom stanju ukoliko ista nesmetano funkcioniše i omogućava korištenje usluge u trenutku uspostavljanja usluge na adresi Pretplatnika. Od tog trenutka rizik čuvanja i pravilnog korištenja Opreme preuzima Pretplatnik, dok je njeno redovno održavanje u nadležnosti Plusline-a sve dok traje Pretplatnički ugovor.
4.8. Kod redovnog održavanja Opreme, Pretplatnik je dužan omogućiti Pluslineu slobodan i nesmetan pristup do prostora za smještaj Opreme, te pristup samoj Opremi. Pretplatnik daje svoju izričitu saglasnost da Plusline u slučaju potrebe može daljinskim putem pristupiti opremi, ali isključivo u svrhu ispitivanja ispravnosti njenog funkcionisanja i provjere kvalitete Usluge, te drugih radnji koje su neophodne za ispravno funkcionisanje Usluge.
4.9. Plusline ne odgovara za eventualnu štetu ili posljedice nastale na Opremi usljed: namjerne radnje ili nepažnje Pretplatnika; nepridržavanja uputa o korištenju Opreme od strane Pretplatnika; neosiguravanja odgovarajućih uslova za smještaj Opreme od strane Pretplatnika; neispravnih instalacija Pretplatnika; neispravne ili neadekvatne opreme Pretplatnika priključene na Opremu Plusline-a; isključenja ili premještanja Opreme od strane Pretplatnika; pokušajem „popravljanja ili prepravljanja“ Opreme od strane Pretplatnika ili trećih lica; otuđenja Opreme i slično.
4.10. U slučajevima navedenim u tačci 4.9. Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost oštećene ili otuđene opreme Pluslineu.
4.11. Pretplatnik je dužan štetu ili krađu Opreme odmah prijaviti Pluslineu, pismenim putem s vlastoručnim potpisom za fizička, odnosno sa potpisom ovlaštene osobe i ovjerom za pravna lica (preporučena pošiljka s povratnicom ili fax ili donošenjem pismene obavjesti lično na adresu Plusline-a).
4.12. Plusline će izvršiti zamjenu oštećene ili otuđene Opreme, te zadržava pravo da Pretplatniku naplati instalaciju i ustupanje zamjenske Opreme, u skladu sa važećim Cjenovnikom.

4.13. Plusline nije odgovoran za štetu nastalu uslijed onih nepredvidljivih događaja koje Zakon tretira kao Višu silu, kao što su zemljotres, udar groma, klizanje tla, rat, štrajk i slično.
4.14. Ukoliko Pretplatnik posjeduje vlastitu opremu, ista mora biti tehnički uskladiva sa sistemom Plusline-a. Plusline nije u obavezi da vrši bilo kakva prilagođavanja ili podešavanja opreme koja je u vlasništvu Pretplatnika, izuzev u slučaju da je oprema kupljena od Plusline-a.

5. KVALITET USLUGA I OGRANIČENJA

5.1. Plusline garantuje da će osiguravati jednaku kvalitetu i pouzdanost usluga kakvu osigurava svim svojim pretplatnicima, sa kojima ima sklopljen ugovor , što podrazumjeva dostupnost usluge 24 sata dnevno.
5.2. Nadzor nad pružanjem usluga i otklanjanje grešaka u njihovom radu obavlja Plusline tokom 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini. Plusline će pristupiti otklanjanju grešaka u radu veza odmah po prijemu obavijesti od strane vlastite nadzorne službe. Plusline se obavezuje da će izvesti sve aktivnosti koje su neophodne za otklanjanje greške u najkraćem mogućem vremenu.
5.3. Servisni radovi će se najavljivati putem elektronske pošte ili putem sredstava javnog informisanja, i to najmanje 2 radna dana prije vremena planiranog za njihovo poduzimanje. Radovi de se u pravilu obavljati van radnog vremena i tokom noćnih sati.

5.4. U slučajevima hitnih servisnih radova najavljivanje prekida će se obavljati putem Internet stranice Plusline-a.
5.5. Plusline ne odgovara za kvalitetu usluge u slučaju više sile (elementarne nepogode i sl.), odnosno u slučaju događaja koje nadležni sud priznaje kao višu silu. Također, Plusline nije odgovoran za nepravilnosti u radu usluge, koje nastanu kao rezultat neispravnosti instalacija koje nisu u vlasništvu ili direktnoj nadležnosti Plusline-a.
5.6. Plusline se obavezuje da svojim ponašanjem i aktivnostima neće povrijediti integritet i povjerljivost internet saobraćaja kojeg pretplatnik bude ostvarivao, osim u slučaju naloga nadležnog Suda ili druge ovlaštene institucije.
5.7. Plusline ne snosi odgovornost za kvalitet i raspoloživost usluga dostupnih putem Interneta, kao niti za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala njihovom upotrebom, osim u obimu koji to definiše pretplatnički ugovor ili ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom i namjerom Plusline-a.
5.8. Plusline ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji nastanu usljed nepoznavanja načina korištenja i tarifiranja usluge/usluga.

6. PRIGOVOR PRETPLATNIKA

6.1. Plusline obezbjeđuje telefonsku podršku pretplatnicima usluga, tokom 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.
6.2. Ukoliko prijavljeni problem nije moguće riješiti telefonskom asistencijom, služba podrške će eskalirati problem po utvrđenoj proceduri.
6.3. Plusline će Pretplatnika putem računa izvijestiti o uslovima podnošenja prigovora na račun, o rokovima, nazivu i sjedištu, brojevima telefona i telefaksa Službe za podršku, te o mogućnostima pribavljanja obrasca za podnošenje prigovora.
6.4. Pretplatnik može uložiti prigovor Službi za podršku pretplatnicima Plusline-a, svakim radnim danom od 8:30 do 17 sati lično, odnosno e-mailom ili faxom 24 sata dnevno.
6.5. Pretplatnik ima pravo podnijeti prigovor na kvalitet pruženih usluga, na povredu ugovornih obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane Plusline-a i na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu.
6.6. Navedeni prigovor se podnosi isključivo u pismenoj formi, uključujući i e-mail, nadležnoj službi Plusline-a ili odgovornoj Agenciji,te je neophodno da sadrži dokaze na osnovu kojih se ulaže prigovor.
6.7. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana računajući od dana nastanka problema s kvalitetom pruženih usluga, odnosno od dana povrede obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane Plusline-a, odnosno od dana dospijeća računa za pružene usluge.
6.8. O odluci o utemeljenosti prigovora, te o eventualnim mjerama koje će se povodom prigovora poduzeti, Plusline će pisanim putem izvijestiti Pretplatnika u roku od najviše 7 dana, računajući od dana zaprimanja prigovora. Ukoliko postoje opravdani razlozi za duži rok razmatranja žalbe, Plusline će o tome obavijestiti Pretplatnika.
6.9. Za vrijeme rješavanja prigovora Plusline neće Pretplatniku obustaviti korištenje Usluge.

6.10. U slučaju da Pretplatnik podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, Pretplatnik se obavezuje da do rješenja prigovora plati dio računa na koji se ne odnosi prigovor. U protivnom, prema Pretplatniku će se primjeniti one mjere koje Plusline inače primjenjuje kod neizmirenja obaveza od strane Pretplatnika.
6.11. Ukoliko se tokom pretplatničkog odnosa pojave kakvi zahtjevi za naknadu ili povrat iznosa za korištenje Usluga ili neka druga potraživanja na osnovu ugovornog odnosa između Pretplatnika i Plusline-a, Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat, a isti će se realizirati ako Plusline prihvati ova potraživanja, a nakon izvršenih finansijskih, tehničkih i administrativnih provjera, o čemu će pismenim putem ili stornacijom dijela ili cijelog računa obavjestiti Pretplatnika ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom odlukom suda ili nekog drugog nadležnog tijela.
6.12. Ako se utvrdi da je Plusline izvršio povredu ugovornih obaveza iz Pretplatničkog ugovora ili neopravdano obustavio pružanje Usluge, Pretplatnik koji je podnio prigovor na način opisan u ovim Opštim uslovima, ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor, te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa.  

7. PRENOS I PRESELJENJE PRIKLJUČKA

7.1. Pretplatnik može trajno prenijeti prava i obveze iz svog pretplatničkog ugovora na drugu fizičku ili pravnu osobu podnošenjem Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa za predmetne Usluge. Neophodno je da Zahtjev bude potpisan od strane pretplatnika sa kojeg se prava i obaveze prenose i pretplatnika na kojeg se ta prava i obaveze prenose, te da se ispune određeni uslovi propisani ovim Opštim uslovima.
7.2. Plusline će izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa ako:
- se Pretplatnik na kojeg se vrši prijenos pretplatničkog odnosa nalazi na istoj adresi (mjesto uspostavljanja Usluge) na kojoj je uspostavljena usluga prethodnom Pretplatniku,
- „novi“ Pretplatnik svojom voljom prihvata preuzimanje pretplatničkog odnosa (što potvrđuje činom potpisivanja pretplatničkog ugovora),
- je „stari“ Pretplatnik izmirio sve obaveze po osnovu pretplatničkog ugovora i nema neizmirenih obaveza prema Pluslineu i
- na strani „novog“ Pretplatnika nema smetnji opisanih u tačci 3.9. ovih Opštih uslova.
7.3. Pretplatnik može pisanim putem zatražiti preseljenje svog priključka i Opreme na drugu lokaciju priključenja (preseljenje priključka).
7.4. Plusline će izvršiti preseljenje priključka ako na novoj lokaciji postoji prisutnost Pluslineove infrastrukture i ako Pretplatnik nema neizmirenih obaveza prema Pluslineu.
7.5. Za preseljenje priključka Plusline ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu definisanu ponudom ili važećim Cjenovnikom Plusline-a.

8. ISKLJUČENJE PRETPLATNIKA

8.1. Plusline ima pravo onemogućiti korištenje Usluge Pretplatniku (iskljućenje) zbog neplaćanja ispostavljenih računa.
8.2. Procedura isključenja Pretplatnika fizičkih osoba zbog neplaćanja odvija se po slijedećoj dinamici:
- Ukoliko Pretplatnik ima dva dospjela neplaćena računa Plusline mu šalje opomenu pred isključenje. Svaki račun ispostavljen Pretplatniku, a koji ima dug po prethodnom računu, ujedno predstavlja i opomenu (što je jasno navedeno na računu), a Pretplatnik potpisivanjem pretplatničkog ugovora daje saglasnost da mu se opomene mogu slati i elektronskim putem;
- Ukoliko Pretplatnik ni u roku ostavljenom u opomeni pred isključenje ne izvrši plaćanje dospjelih obaveza, Plusline vrši isključenje Pretplatnika zbog neplaćanja i Pretplatnik tada više nema pristup Uslugama Plusline-a;
- Nakon što Pretplatnik bude isključen zbog neplaćanja Plusline će ga u više navrata putem ostavljenih kontakt telefona ili drugim dozvoljenim sredstvima pozivati na izmirenje obaveza i nastavak korištenja Usluga, ali maksimalno 30 dana računajući od dana kada je Pretplatnik zapao u docnju;
- Ukoliko ni nakon isteka 30 dana iz prethodnog stava Pretplatnik ne izmiri svoje obaveze prema Pluslineu, Plusline može raskinuti Pretplatnički ugovor sa Pretplatnikom, te pristupiti preuzimanju svoje Opreme od Pretplatnika onako kako je definisano ovim Opštim uslovima. Pretplatnik je dužan da Pluslineu omogući nesmetan i slobodan pristup i preuzimanje Opreme;
- Plusline zadržava pravo da svim dozvoljenim pravnim sredstvima traži i izvrši naplatu svojih potraživanja prema Pretplatniku sa pripadajućim kamatama, uključujući i protuvrijednost opreme, ukoliko istu Pretplatnik ne vrati Pluslineu ili je vrati u neispravnom ili nefunkcionalnom stanju.
8.3. Pretplatnik će biti ponovno uključen kada u ostavljenom roku i prije demontaže opreme izvrši izmirenje svih prispjelih, a neizmirenih novčanih obaveza prema Pluslineu.
8.4. Pretplatnik pravna osoba podliježe proceduri naplate i rokovima, isključenju i raskidanju ugovora na način kako je to definisano Ugovorom o korištenju usluge potpisanim između Pretplatnika pravne osobe i Plusline-a.
8.5. Plusline ima pravo naplatiti naknadu za ponovno uključenje Pretplatnika kada je isključen radi neplaćanja, a u skladu sa važećim Cjenovnikom.

9. RASKID PRETPLATNIČKOG ODNOSA

9.1. Pretplatnik može u bilo kom trenutku raskinuti Pretplatnički ugovor slanjem pismene obavijesti o raskidu pretplatničkog ugovora preporučenom poštom, naslovljenom na važeću Pluslineovu adresu ili lično podnošenjem zahtjeva dolaskom u prostorije Plusline-a, uz pokaz identifikacijskog dokumenta. Ako pretplatničkim ugovorom nije drukčije definisano, u tom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana, računajući od dana primitka obavijesti o raskidu pretplatničkog ugovora, odnosno od dana ličnog podnošenja zahtjeva u prostorijama Plusline-a.
9.2. U slučaju da Plusline za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa izmjeni cjenovnik i/ili pretplatnički ugovor i/ili neke njegove sastavne dijelove, Pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez obaveze poštivanja otkaznog roka u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana objave izmjene/izmjena.
9.3. U slučaju raskida pretplatničkog ugovora Pretplatnik je dužan Pluslineu vratiti opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju. U slučaju da se prilikom vraćanja opreme na istoj uoči šteta, Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost opreme.
9.4. Osim na zahtjev Pretplatnika, pretplatnički odnos može biti raskinut iz slijedećih razloga:
- Zbog kršenja obaveza Pretplatnika definisanih u pretplatničkom ugovoru;
- Zbog kršenja obaveza Plusline-a definisanih u pretplatničkom ugovoru;
- Zbog nepoštivanja ovih Opštih uslova;
- ako Pretplatnik više nema adresu gdje Plusline posjeduje svoju infrastrukturu i može pružiti uslugu;
- ako Pretplatnik vrši zloupotrebe usluge koju pruža Plusline ili ako postoji opravdana sumnja da omogućava trećima preko svoje ili Pluslineove opreme i uređaja takve zloupotrebe, ili ako postoji opravdana sumnja da Pluslineove usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;
- ako Pretplatnik dijeli svoje korisničko ime i lozinku sa trećim licima
- u slučaju smrti Pretplatnika, ako njegovi nasljednici ili članovi porodice s kojima je živio u zajedničkom domaćinstvu u obavijesti o smrti ne zatraže od Plusline-a promjenu imena Pretplatnika i prijenos pretplatničkog odnosa;
- ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika. Ovlaštena osoba dužna je o tome obavjestiti Plusline u pisanom obliku u roku od 30 dana računajući od dana pokretanja postupka stečaja ili likvidacije. Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije osim ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istovremeno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako zatraži trajni prijenos pretplatničkog ugovora na način kako je predviđeno ovim Opštim uslovima.

Pretplatnik protiv kojeg je pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak dužan je platiti sva potraživanja Pluslineu koja nastanu do trenutka isključenja Usluge.

OSTALE ODREDBE
10. PRIMJENA

10.1 Ovi Opšti uslovi bit će dostupni na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Plusline-a i na ovlaštenoj Internet stranici Plusline-a: www.plusline.ba
10.2. Ovi Opšti uslovi uručit će se Pretplatniku prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa ili će ga se uputiti na Pluslineove internetske stranice gdje se isti nalaze ili će ga se obavjestiti gdje iste može preuzeti putem maila ili kratke obavjesti na ispostavljenom računu. Osim ovog dokumenta Pretplatniku će se na isti način učiniti dostupnim važeći Cjenovnik i Posebni uslovi korištenja pojedinih usluga, ako isti postoje.
10.3. Sve izmjene i dopune ovih Opštih uslova bit će javno objavljene u najmanje jednim dnevnim novinama, te na službenim internetskim stranicama Plusline-a. O izmjenama i dopunama Pretplatnik će biti obavješten pisanim ili elektronskim putem (mailom) ili putem obavjesti na ispostavljenom računu za Usluge.
10.4. U slučaju izmjena Opštih uslova Plusline će primjenu istih početi 30 dana nakon njihove javne objave. U tom slučaju postojeći Pretplatnik ima pravo pisanim putem raskinuti Pretplatnički ugovor u roku od četiri sedmice od objavljivanja izmjenjenih Opštih uslova. Ukoliko u ostavljenom roku Pretplatnik ne raskine Pretplatnički ugovor smatrat će se da je Pretplatnik saglasan i da je prihvatio izmjene.

10.5. Ako neka od odredbi ovih Opštih uslova postane ništavna ili bilo kako pravno nevaljana, ostale odredbe ostaju na snazi i s pravnim dejstvom.
10.6. U slučaju da po osnovu zaključenog pretplatničkog ugovora i/ili pripadajućih aneksa i/ ili priloga i/ili ovih Opštih uslova dođe do kakvog spora, Pretplatnik i Plusline nastojat će ga riješiti sporazumno, u konstruktivnom duhu međusobne suradnje i dobre volje. U slučaju da se strane ne mogu na ovaj način sporazumjeti, za sporove je nadležan sud u mjestu zaključenja pretplatničkog ugovora.
10.7. Ako se pravnim tumačenjem uoče bilo kakve nesaglasnosti ili konflikti među stavkama Pretplatničkog ugovora, Aneksa, Priloga i Opštih uslova, primjenjivat će se one odredbe koje su povoljnije za Pretplatnika.

10.8 Ovi opšti uslovi stupaju na snagu od 01.01.2014

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.